И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз билим берүү академиясынын алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу боюнча уюштурулган Д 13.18.573 диссертациялык кеңештин отурумунун №29 токтом Главная

2019-10-25

И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз билим берүү академиясынын алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу боюнча уюштурулган Д 13.18.573 диссертациялык кеңештин отурумунун

№29 токтому

 

25.10.2019-ж.

 

Катышкандар: 11 диссертациялык кеңештин мүчөлөрү (келүү барагы тиркелет).

Күн тартиби:

 

  1. Сатывалдиев Дүйшөбай Ражабалиевичтин “Орто мектептин окуучуларын алгачкы химиялык, физикалык түшүнүктөрдү маалыматтык технологиялардын негизинде окутуунун методикасы”аттуу темадагы 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы, 13.00.02 – окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (химия) адистиктери боюнча ачык коргоо(Илимий жетекчилер: п.и.д., проф. Сияев Т.М., х.и.к., проф. Сагындыков Ж.С.).

Каралган маселе боюнча диссертациялык кеңештин отуруму токтом кылат:

  1. Ачык коргоонун, талкуулоонун, диссертациялык кеңештин мүчөлөрүнүн жашыруун добуш берүүсүнүн жыйынтыктарынын негизинде Сатывалдиев Дүйшөбай Ражабалиевичтин “Орто мектептин окуучуларын алгачкы химиялык, физикалык түшүнүктөрдү маалыматтык технологиялардын негизинде окутуунун методикасы” аттуу темадагы диссертациясы Кыргыз Республикасынын “Окумуштуулук даражаларды ыйгаруу тартиби жөнүндөгү жобонун” 10 пунктуна ылайык кандидаттык диссертацияга коюлган талаптарга жооп берет деп эсептелинсин.
  2. Сатывалдиев Дүйшөбай Ражабалиевичтин кандидаттык диссертациялык иши боюнча И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жана Кыргыз билим берүү академиясынын алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн диссертацияларды коргоо боюнча уюшулган Д 13.18.573 диссертациялык кеңешинин бүтүмү бекитилсин.
  3. Сатывалдиев Дүйшөбай Ражабалиевичке13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы, 13.00.02 – окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (химия) адистиктери боюнча педагогика илимдеринин кандидаты илимий даражасын ыйгарууну Кыргыз Республикасынын ЖАКына сунушталат.

2. Шамканова Гульмира Джылкычиевнанын “Мектепке чейинки балдардын кеп маданиятын дене тарбия көнүгүүлөрү аркылуу өстүрүүнүн педагогикалык шарттары” (3-5 жаштын мисалында) аттуу темадагы 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча ачык коргоо(Илимий жетекчи: п.и.д., проф. Анаркулов Х.Ф.).

Каралган маселе боюнча диссертациялык кеңештин отуруму токтом кылат:

  1. Ачык коргоонун, талкуулоонун, диссертациялык кеңештин мүчөлөрүнүн жашыруун добуш берүүсүнүн жыйынтыктарынын негизинде Шамканова Гульмира Джылкычиевнанын “Мектепке чейинки балдардын кеп маданиятын дене тарбия көнүгүүлөрү аркылуу өстүрүүнүн педагогикалык шарттары” (3-5 жаштын мисалында)аттуу темадагы диссертациясы Кыргыз Республикасынын “Окумуштуулук даражаларды ыйгаруу тартиби жөнүндөгү жобонун” 10 пунктуна ылайык кандидаттык диссертацияга коюлган талаптарга жооп берет деп эсептелинсин.
  2. Шамканова Гульмира Джылкычиевнанын кандидаттык диссертациялык иши боюнча И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жана Кыргыз билим берүү академиясынын алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн диссертацияларды коргоо боюнча уюшулган Д 13.18.573 диссертациялык кеңешинин бүтүмү бекитилсин.
  3. Шамканова Гульмира Джылкычиевнага 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты илимий даражасын ыйгарууну Кыргыз Республикасынын ЖАКына сунушталат.

 

3.1. Диссертациялык кеңешке илимий даражаларды берүүнүн жобосуна ылайык изденүүчүнүн документтерин кабыл алуу.

1). Угулду:Окумуштуу катчы А.Т. Калдыбаеванын Ашымбаева Токтобүбү Абасовнанын «Социалдык педагогдордун компетентүүлүгүн калыптандыруунун педагогикалык шарттары (Кыргыз Республикасынын мисалында)»аттуу темадагы 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясы боюнча маалыматы (Илимий жетекчи: п.и.к., доцент Эсенгулова М.М.).

Диссертациялык кеңеш талкуулагандан кийин төмөнкүдөй токтом кабыл алды:

1.Ашымбаева Токтобүбү Абасовнанын «Социалдык педагогдордун компетентүүлүгүн калыптандыруунун педагогикалык шарттары (Кыргыз Республикасынын мисалында)» аттуу темадагы 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн документтери диссертациялык кеңешке кабыл алынсын.

2.Эксперттик комиссия (эксперттер: п.и.д., профессор Асипова Н.А., п.и.д., профессор Каниметов Ж.К., п.и.д., профессор Дюшеева Н.К.) бекитилсин.

            

 

 

Диссертациялык кеңештин төрагасы,

педагогика илимеринин доктору, профессор                      Мамытов А.М.

 

Диссертациялык кеңештин окумуштуу катчысы,

педагогика илимеринин доктору, профессор                      Калдыбаева А.Т.