И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз билим берүү академиясынын алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу боюнча уюштурулган Д 13.18.573 диссертациялык кеңештин отурумунун №35 токтом Главная

2020-01-24

И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз билим берүү академиясынын алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу боюнча уюштурулган Д 13.18.573 диссертациялык кеңештин отурумунун

№35 токтому

 

24.01.2019-ж.

Катышкандар: 13 диссертациялык кеңештин мүчөлөрү (келүү барагы тиркелет).

Күн тартиби:

 

  1. Сманбаев Өрнөкбек Амановичтин “Окуучуларга айыл-чарба кесиптерине багыт берүүнүн теориясы жана практикасы” (айыл мектебинин мисалында) аттуу темадагы докторлук диссертациясын 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча ачык коргоо(Илимий кеңешчи: п.и.д., проф. Мамытов А.М.).

Каралган маселе боюнча диссертациялык кеңештин отуруму токтом кылат:

  1. Ачык коргоонун, талкуулоонун, диссертациялык кеңештин мүчөлөрүнүн жашыруун добуш берүүсүнүн жыйынтыктарынын негизинде Сманбаев Өрнөкбек Амановичтин “Окуучуларга айыл-чарба кесиптерине багыт берүүнүн теориясы жана практикасы”(айыл мектебинин мисалында)аттуу темадагы диссертациясы Кыргыз Республикасынын “Окумуштуулук даражаларды ыйгаруу тартиби жөнүндөгү жобонун” 9 пунктуна ылайык докторлук диссертацияга коюлган талаптарга жооп берет деп эсептелинсин.
  2. Сманбаев Өрнөкбек Амановичтиндокторлук диссертациялык иши боюнча И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз билим берүү академиясынын алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн диссертацияларды коргоо боюнча уюшулган Д 13.18.573 диссертациялык кеңешинин бүтүмү бекитилсин.
  3. Сманбаев Өрнөкбек Амановичке13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин доктору илимий даражасын ыйгарууну Кыргыз Республикасынын ЖАКына сунушталат.

 

2. Предварительная защита докторской диссертации Абдулхоликзоды ЛутфииАбдулхолик на тему: “Педагогическая система профессионального воспитания студентов экономического профиля Республики Таджикистан” по специальности 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования (Научный консультант: д.п.н., проф. Кодиров К.Б.).

По данному вопросу заседание диссертационного совета постановляет:

  1. Утвердить заключение диссертационного совета Д 13.18.573по предварительной защите диссертации на соискание ученой степени доктора (кандидата) педагогических наук при Кыргызском государственном университете им. И. Арабаева и Кыргызской академии образования по докторской диссертации Абдулхоликзоды Лутфии Абдулхолик на тему: “Педагогическая система профессионального воспитания студентов экономического профиля Республики Таджикистан”.
  2.  В связи с имеющимися замечаниями во время обсуждения соискателю доработать диссертацию и еще раз представить на предварительную защиту.

3.1. Ар кандай маселелер. Диссертацияларды коргоого сунуштоо

1). Угулду: Окумуштуу катчы А.Т. Калдыбаеванын Айтышова Жаңыл  Токтосуновнанын “Зээндүү балдардын окуу процессин уюштуруунун дидактикалык негиздери” аттуу темадагы 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясы боюнча эксперттик комиссиянын (эксперттер: п.и.д., проф. Каниметов Ж.К., п.и.д., проф. Алимбеков А., п.и.к., доц. Иманалиев Т.Т.)бүтүмүн кабыл алуу жөнүндөгү маалыматы.

Диссертациялык кеңеш эксперттердин бүтүмүн угуп, талкуулагандан кийин төмөнкүдөй токтом кабыл алды:

      а)аталган темадагы диссертациялык иш боюнча эксперттик комиссиянын бүтүмү бекитилсин;

      б)Айтышова Жаңыл  Токтосуновнанын диссертациялык иши алдын-ала коргоого сунушталсын.

3.2. Диссертациялык кеңешке илимий даражаларды берүүнүн жобосуна ылайык изденүүчүнүн документтерин кабыл алуу.

1). Угулду:Окумуштуу катчы А.Т. Калдыбаеванын Жакипов Адилбек Жолдошовичтин «Кыргыз эл кыймылдуу оюндарын дене-тарбия сабактарында колдонуу жолдору жана методикасы»аттуу темадагы 13.00.04 – дене-тарбиянын теориясы жана методикасы, спорттук машыгуу, ден-соолукту чыңдоо жана адаптивдү дене-тарбиясы адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясы боюнча маалыматы (Илимий жетекчи: п.и.д., проф. Анаркулов Х.Ф.).

Диссертациялык кеңеш талкуулагандан кийин төмөнкүдөй токтом кабыл алды:

1.Жакипов Адилбек Жолдошовичтин «Кыргыз эл кыймылдуу оюндарын дене-тарбия сабактарында колдонуу жолдору жана методикасы»аттуу темадагы 13.00.04 – дене-тарбиянын теориясы жана методикасы, спорттук машыгуу, ден-соолукту чыңдоо жана адаптивдү дене-тарбиясы адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн документтери диссертациялык кеңешке кабыл алынсын.

2.Эксперттик комиссия (эксперттер: п.и.д., профессор Каниметов Ж.К., п.и.к., профессор Джанузаков К.Ч., п.и.к., профессор Иманалиев Т.Т.) бекитилсин.

 

 

 

Диссертациялык кеңештин төрагасы,

педагогика илимеринин доктору, профессор                      Мамытов А.М.

 

Диссертациялык кеңештин окумуштуу катчысы,

педагогика илимеринин доктору, профессор                      Калдыбаева А.Т.