И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз билим берүү академиясынын алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу боюнча уюштурулган Д 13.15.522 диссертациялык кеңешинин отурумунун №15 токтом Главная

2016-12-09

Күн тартиби:

1.  Джумабаева Гулайым Абдысаматовнанын “Дин таануу билиминин мазмунун калыптандыруунун илимий-методикалык негиздери” аттуутемадагы кандидаттык диссертациясын 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча алдын-ала коргоо(Илимий жетекчи: п.и.д., профессор Добаев К.Д.).

 

2.       Предварительная защита кандидатской диссертации Нуркуловой Эльмиры Рыскельдиевнына тему: “Совершенствование профессиональной компетентности будущих библиотечно-информационных специалистов” по специальности 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования(Научный руководитель: д.п.н., профессор Калдыбаева А.Т.)

3. 1. Ар кандай маселелер.  Диссертацияларды коргоого сунуштоо.

 

3.2.             Диссертациялык кеңешке илимий даражаларды берүүнүн жобосуна ылайык изденүүчүнүн документтерин кабыл алуу.